Big data การเลือกตั้ง : Social Monitoring จับตาการเลือกตั้งบน Social Media

thaisuggestion.com > บทความน่ารู้  > Big data การเลือกตั้ง : Social Monitoring จับตาการเลือกตั้งบน Social Media
social เลือกตั้ง

Big data การเลือกตั้ง : Social Monitoring จับตาการเลือกตั้งบน Social Media

Social Media มีผลกับการเลือกตั้งอย่างมาก เราจึงขอนำเสนอเครื่องมือ Social Monitoring

 

จากการเลือกตั้งใหญ่ 2562 ที่ผ่านมาทำให้นักวางกลยุทธ์การเลือกตั้งต้องสั่นสะเทือน เพราะโลกออนไลน์เข้ามาเปลี่ยนบริบทการเลือกตั้งไปอย่างสิ้นเชิง และปัจจัยที่นักวางกลยุทธ์ต้องใส่ใจมีดังต่อไปนี้

ปัจจัยด้าน Online ที่มีผลต่อการเลือกตั้ง

 1. กระแสสังคม
 2. การสร้างปฏิสัมพันธ์ (Engagement)
 3. ความรวดเร็ว
 4. วิธีการ ในช่องทางที่แตกต่าง
 5. ข้อมูล

 

Social Monitoring เป็นเครื่องมือที่จับกระแสหรือทิศทางบนโลกโซเชียล ทำให้รู้ว่าผู้คนกำลังพูดถึงเรื่องอะไร สนใจอะไร เกี่ยวข้องกับเราอย่างไร และที่สำคัญคือ “กำลังพูดถึงเราว่าอย่างไร” ซึ่งเป็นเครื่องมือที่ตอบสนองปัจจัยทั้ง 5 ที่เราเคยกล่าวไว้

 

การเลือกตั้ง Social Media

การเลือกตั้ง Social Media

 

Social Monitoring บอกอะไรบ้าง

 1. ใครกำลังพูดถึงเรา
 2. ประเด็นที่ถูกพูดถึง
 3. เป็นกระแสในด้านไหน
 4. ช่วงเวลา/ช่องทาง ที่มีผล
 5. พื้นที่ที่มีการพูดถึง

 

ประโยชน์

 1. รับรู้ข้อมูลรวดเร็ว – วางแผนรับมือได้ก่อนที่จะเกิดการรับรู้ในวงกว้าง
 2. ช่วยประเมินสถานการณ์ – บางประเด็นอาจต้องรีบโต้ตอบ แต่บางประเด็นการอยู่เฉยๆ อาจส่งผลดีมากกว่า โปรแกรมจะช่วยติดตามและประเมินสถานการณ์ได้
 3. โต้ตอบได้รวดเร็ว – การรู้ว่าใครกำลังพูดถึงเรา ทำให้สามารถเข้าไปแก้ไขหรือโต้ตอบประเด็นได้
 4.  อยู่ในกระแส – ทำให้รู้ว่าเราควรเข้าไปเล่นหรือเลี่ยงกระแสไหน ออกหมัดน้อยแต่ออกหนักๆ

 

สนใจข้อมูลเพิ่มเติม ติดต่อได้ที่ [email protected]